Ang unang pagdating ng mga kastila

Bagkus, hindi natin kayang ipasa-walang-bagay ang alin man sa Kaniyang mga magaganap pang mga hula sapagkat ito”y nagsisilbing babala na, kung ating susundin, ay siyang magliligtas sa atin mula sa krisis.

Dahil doon, nagsisilbi ang mga hula sa Biblia sa dalawang bagay - na itatak sa mga isipan natin na mayroong Diyos na siyang may-hawak sa lahat ng mga kaganapan at, bigyan tayo ng babala mula sa isang kalagayang di-kanais-nais.

Ang kadalubhasaang ito ay ipinakita ng napaka-linaw sa dalawang aklat: Daniel sa Lumang Tipan at Apocalipsis sa Bagong Tipan.

ang unang pagdating ng mga kastila-47ang unang pagdating ng mga kastila-25

Meet new people from all over the world, make friends, change your status, upload photos, earn points, & so much more!

Chat, post comments or questions on our forum, or send private emails to your friends!

Kinailangan nilang lahat na sundin ang babala nang may pananalig.

Ang mga kaganapang ito ay nai-tala upang malaman natin na kung ano ang hinula ng Diyos ay naganap ng wastong-wasto gaya ng Kaniyang sinabi.

There is so much to do and Learn here at World's Last Chance!

Join our growing Christian Community Today and receive your Free Gift!Ang layunin ng mga hula ay upang magbigay ng babala sa atin ukol sa mga krisis sa hinaharap.Halimbawa, binalaan ng Diyos si Noe sa darating na pagbabaha, si Abraham at s Lot sa pagsira sa mga siyudad ng Sodom at Gomora at sinabi Niya kay Moises ang mga salot ng Ehipto.Nung simula, hindi namin sineseryoso ang Biblia hanggang madiskubre namin kung gaano ito ka-tumpak na tumpak.Labis sa pagka-wasto na kahit ang mga panghuhula na ginawa libong taon na ang nakalipas ay nagaganap sa mismong araw na hinulaan, hanggang sa kahuli-hulihang titik.Pagkat nung 476 AD, ang Roma ay nahati sa sampung bansa kung saan ang kasalukuyang Europa ay lumitaw.

Tags: , ,