Ang unang pagdating ng mga kastila musica dating show 40 20

Ito ang nag-tulak sa amin na magpasiya na mayroong Diyos na nakaka-alam ng lahat na siyang nasa likod ng Biblia, na hindi nasasaklaw ng panahon at siyang nakaka-alam ng simula sa katapusan.Napag-alaman din namin na ang Lumikha sa atin ay labis ang pagmamahal sa atin na naghanda Siya ng lugar para sa atin sa langit. Hindi sana namin sineryoso ang Biblia kung hindi nagpamalas ang Diyos ng ganap na paghahawak at kaalaman sa hinaharap.Kami ay kabilang sa isang maliit na pangkat na kalat sa buong mundo na kumikilala sa Biblia bilang tanging patakaran.

“At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kaniyang kamay, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahanda ng walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man: at sila’y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisimba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan.

Narito ang pagtitiyaga ng mga banal: ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus” Ang kakila-kilabot na babalang ito at naglalarawan sa dalawang pangkat ng mga tao.

Dahil doon, alam natin na ito ang huling babala na ibibigay bago ang pangalawang pagdating ni Kristo. Upang masagot ito kailangan nating kilalanin ang hayop, ang larawan ng hayop, at ang tatak ng hayop.

Makatwiran lamang na asahang hindi tayo babalaan ng Diyos sa mga mapanganib na mga nilalang nang hindi tayo tutulungan na kilalanin ang mga ito nang kapasiya-pasiya.

Kinailangan nilang lahat na sundin ang babala nang may pananalig.

Ang mga kaganapang ito ay nai-tala upang malaman natin na kung ano ang hinula ng Diyos ay naganap ng wastong-wasto gaya ng Kaniyang sinabi.

There is so much to do and Learn here at World's Last Chance!

Join our growing Christian Community Today and receive your Free Gift!

Pinatutunayan ng kasaysayan na kung ano ang inutos ng Diyos ay ang siyang naganap.

Ang apat na imperyo ay, Babylon(605 BC-538 BC), Medo-Persia (538 BC-331 BC), Gresya (331 BC-168 BC), at Roma (168 BC-476 AD).

Hindi tayo ilalagay ng mapagmahal nating Diyos sa panghuhula, kung ang ating panghabang-panahong kalalagyan ay naka-taya.

Tags: , ,